Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoolstorybro23 coolstorybro23
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"

December 02 2017

November 29 2017

9575 2ac7 500
7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viamadadream madadream

November 27 2017

8174 0ea6
Reposted fromitwaslove itwaslove viajoannna joannna
8838 15de 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajoannna joannna

November 26 2017

Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
9159 75a0 500
Reposted fromaisu aisu viamore-than-a-memory more-than-a-memory

November 25 2017

6930 981c 500
4118 5d8f
8838 15de 500
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl