Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

8239 6a91
Reposted fromcalifornia-love california-love
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viacrispybones crispybones
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viacrispybones crispybones
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viamadadream madadream
1270 fa40
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
3874 13f2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Reposted fromnokturnal nokturnal viamadadream madadream
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viajoannna joannna
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viajoannna joannna
6788 7b77
Reposted fromcalifornia-love california-love viajoannna joannna
9328 f9d2 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viamadadream madadream
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viamadadream madadream

March 21 2017

9084 d09b
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl