Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

Reposted fromDennkost Dennkost viazupkaaa zupkaaa
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viainalcanzable inalcanzable
0742 eda4
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
8559 382a
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
1614 6d2e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream

June 04 2017

3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viairmelin irmelin
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viapierdolony pierdolony
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaucieknijmi ucieknijmi
5887 555c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
3371 4103 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
3772 19a9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
1853 1afa 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
4336 022f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
4456 36b2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viajoannna joannna
7315 a6d9
Reposted fromDamnjan Damnjan viazupkaaa zupkaaa
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viazupkaaa zupkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl