Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2019

6266 3b5b
Reposted fromkarahippie karahippie viaBeLikeBlair BeLikeBlair
6962 4cef 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viairmelin irmelin
6010 1d27 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
7838 1d2a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7843 9dd6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7851 58f5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7867 db4a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
7886 d02e 500
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin

February 27 2019

5460 e1c9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaDeiji Deiji
Może niektórych kobiet nie da się poskromić. Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał razem z nimi.
— Carrie Bradshaw
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDeiji Deiji
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viairmelin irmelin

February 24 2019

2267 737f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
8380 f8b8 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viairmelin irmelin
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl