Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

4853 f19a 500
Poznań...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin
5010 fb75 500
Reposted fromuoun uoun viairmelin irmelin
9303 c8cb 500
Best of both worlds
Reposted fromanabee anabee viairmelin irmelin

May 05 2019

Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viaSmerfMaruda SmerfMaruda

May 03 2019

Najważniejsze, czego uczymy się w szkole, jest to, że najważniejszego nie można nauczyć się w szkole.
— Haruki Murakami
Reposted fromkatastrofo katastrofo viairmelin irmelin

May 01 2019

KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viacoolstorybro23 coolstorybro23
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viacoolstorybro23 coolstorybro23
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viacoolstorybro23 coolstorybro23
0953 444c 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
7820 eb58
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
2182 76a1 500
4426 9386 500
Reposted fromoll oll viaSmerfMaruda SmerfMaruda
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viairmelin irmelin
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl