Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

7314 d21c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalice malice
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viamalice malice
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamalice malice
5368 eb04 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viamalice malice
4869 c1e1 500
Reposted frommalice malice
Reposted frompsychedelix psychedelix
3540 e9b3
Reposted fromkarahippie karahippie
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSmerfMaruda SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viarisky risky
Reposted fromshakeme shakeme viarisky risky

November 01 2019

1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viazoou zoou
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazoou zoou
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaimiak aimiak
8800 fa30
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaZoonk11 Zoonk11
1082 e670
Reposted fromawkwardx awkwardx viaDreamsMayCome DreamsMayCome
8710 c8be 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

October 29 2019

7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl